સમાજના_ભામાશા_શેઠની_સ્મરણાંજલિ_નિમિત્તે_પામોલ_ગામના

સમાજના_ભામાશા_શેઠની_સ્મરણાંજલિ_નિમિત્તે_પામોલ_ગામના

સમાજના_ભામાશા_શેઠની_સ્મરણાંજલિ_નિમિત્તે_પામોલ_ગામના_યુવાનો_દ્વારા_સાચા_દિલથી_રકતાંજલિ_અર્પણ દાનવીર_સ્વશેઠશ્રી_જીવણભાઈ_માધાભાઇ_ચૌધરીની સ્મરણાંજલિ નિમિત્તેમા દરે વતન પામોલમાં

યુથ_કલબ_પામોલ_દ્વારા_છઠ્ઠી_રકતદાન_શિબિર (મેગાબ્લડડોનેશનકેમ્પ) નું આયોજન તારીખ- ૧૩/૦૧/૨૦૧૯, રવિવારે કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ગામની ૧૫_સન્નારીઓએ_પણ_રકતદાન_કરીને માનવ સેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરૂ