'' સંગઠન દ્વારા પ્રસિદ્ધ થતું મેગેઝીન "

'' સંગઠન દ્વારા પ્રસિદ્ધ થતું મેગેઝીન "

સામાજિક,શૈકશણીક,રાજકીય,ધર્મ,વિજ્ઞાન,યુવા શક્તિ, સંગઠિત સમાજ વગેરે સમાજના તમામ સમાચારો ઘરે બેઠા જોવો.