રૂપિયો જીવનનું સાધન છે, પણ જીવનનો હેતુ નથી

રૂપિયો જીવનનું સાધન છે, પણ જીવનનો હેતુ નથી

રૂપિયો જીવનનું સાધન છે, પણ જીવનનો હેતુ નથી

1) રૂપિયાથીસુખ-સાધનખરીદીશકોછો, શાંતિનહીં

2) રૂપિયાથીતમેમૂર્તિખરીદીશકોછો, ભગવાનનહીં

3) રૂપિયાથીતમેપુસ્તકખરીદીશકોછો, જ્ઞાનનહીં

4) રૂપિયાથીતમેમાણસખરીદીશકોછો, ઈમાનદારીનહીં

5) રૂપિયાથીતમેદવાખરીદીશકોછો, તંદુરસ્તીનહીં

6) રૂપિયાથીતમેભોજનખરીદીશકોછો, ભૂખનહીં

7) રૂપિયાથીતમેકલમખરીદીશકોછો, વિચારનહીં

8) રૂપિયાથીતમેહથિયારખરીદીશકોછો, હિંમતનહીં

9) રૂપિયાથીતમેપથારીખરીદીશકોછો, ઊંઘનહીં

      પ્રમુખશ્રીશીવાભાઈચૌધરી

અખિલઆંજણાયુવાસંગઠનગુજરાતરાજ્ય